Pravo na pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) (dalje: ZPPI) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

ZPPI propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija.

Muzej Staroga Grada javnost informira preko službenog mrežnog mjesta dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Muzej Staroga Grada će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija moguće je ostvariti podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

 • usmeno putem telefona (00.385.21.766.324) ili osobno (Muzej Staroga Grada, Braće Biankini 4, 21460 Stari Grad, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 13:00 sati)
 • slanjem obrasca: faksom (00.385.21.766.324), e-poštom (email hidden) ili poštom (Muzej Staroga Grada, Braće Biankini 4, 21460 Stari Grad)

 

PREUZMITE DOKUMENTE i OBRASCE:

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju


 • Zakon o muzejima (NN 61/2018)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
 • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

Napomena: Svi dokumenti za preuzimanje su u .pdf formatu.