NATJEČAJ ZA RAD NA ODREĐENO VRIJEME


Na temelju članka 20. Statuta Muzeja Staroga Grada ravnatelj Muzeja Staroga Grada objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

1. Kustos/ica – voditelj/ica zbirki – 1 izvršitelj/ica

Vrsta radnog odnosa: rad na određeno vrijeme (zamjena do povratka s rodiljnog dopusta)

Uvjeti:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15) humanističkih znanosti: studij povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, arheologije;
  • položen stručni ispit za kustosa prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11);
  • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (uredski paketi, M++, S++);
  • aktivno znanje barem jednog svjetskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Muzej Staroga Grada
Ulica braće Biankini 4
21460 Stari Grad
s naznakom „za natječaj“
.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave na mrežnim stranicama Muzeja Staroga Grada, Grada Staroga Grada i Zavoda za zapošljavanje.

Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana izbora.

Muzej Staroga Grada
Ravnatelj:
Aldo Čavić, prof.

PODIJELI