MODERNO KIPARSTVO OTOKA HVARA


Vinko Srhoj: Moderno kiparstvo otoka HvaraU suizdanju Sveučilišta u Zadru i Muzeja Staroga Grada, a u okviru novopokrenute Biblioteke Zephyrus Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, objavljena je monografija Moderno kiparstvo otoka Hvara autora Vinka Srhoja.

Djelo razmatra opuse kipara porijeklom i življenjem vezanih za otok Hvar u vremenu od kraja 19. stoljeća do današnjih dana. Izborom dvanaestoro hvarskih kipara ističe se da njihovi opusi u najvećem broju slučajeva nisu ostali vezani za uži zavičaj, već ih je njihova vrijednost učinila dijelom nacionalnog kiparskog krajobraza. Ili riječima recenzenta akademika Tonka Maroevića “…čini se da se ni u kojoj drugoj sredini nije pojavio takav slučaj, da bi se na temelju nevelikog broja uzoraka mogli izvući zaključci pertinentni za čitavu hrvatsku modernu i suvremenu umjetnost.

Do sada je o hvarskim kiparima pisano uglavnom u novinama, periodici i katalozima izložbi, ali uz neke pionirske pokušaje objedinjavanja i definiranja fenomena otočnog kiparstva, primjerice onaj Grga Gamulina, ili putujuće izložbe Četiri kipara otoka Hvara, 2001.-2003. (Stari Grad, Split, Zadar, Szentendre, Beč), nije bilo vidljivijih pokušaja da se tom fenomenu da sintezni znanstveni okvir. Knjiga sadržava studije o kiparima: Josipu Plančiću, Josipu Makjaniću, Šimi Dujmoviću, Jurju Škarpi, Jurju Dobroviću, Josipu Grgevčiću, Dinku Vrankoviću, Veri Kovačić, Perušku Bogdaniću, Slavomiru Drinkoviću, Kuzmi Kovačiću i Kažimiru Hrasti.

Knjiga je posvećena 2400. godišnjici utemeljenja Staroga Grada i biti će promovirana 17. kolovoza 2016. u Starome Gradu.

PODIJELI